Pentru a alinia vederea, in order to align - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

pentru a alinia vederea

pentru a alinia vederea

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "in order to align" în română în vederea alinierii în scopul alinierii Alte traduceri Accordingly, regular updates are required in order to align its statistical scope with growing pentru a alinia vederea changing needs.

  1. Aloe a restabilit viziunea
  2.  Это не вирус? - с надеждой в голосе воскликнул Бринкерхофф.
  3. Забыла.
  4. Cum să restabiliți viziunea cu ambliopie

În aceeași măsură, este nevoie de actualizări periodice în vederea alinierii domeniului său de aplicare statistic la evoluția sau la schimbarea necesităților. Este necesară o modificare tehnică a Regulamentului UE nr.

Traducere "to align" în română

Where required we will adopt additional quality controls in order to align with client-side process. Daca vom adopta controalelor de calitate suplimentare pentru a alinia cu procesul din partea clientului. I'm trying to decide if we need to do this multiplication in order to align on octal boundaries. Eu decid dacă trebuie să facem acest lucru multiplicare pentru a alinia în multipli de opt.

Formular de căutare

Directivele respective ar trebui așadar modificate în vederea alinierii la noul sistem prevăzut în Regulamentul CE nr. It is therefore proposed to amend the relevant provisions of that Regulation in order to align it with the other instruments.

 - Я никогда не послал бы туда Дэвида, если бы считал, что это связано хоть с малейшей опасностью.  - Он улыбнулся.  - Поверь .

În acest sens, se propune modificarea dispozițiilor relevante din acest regulament în vederea alinierii acestuia la celelalte instrumente. With a view to the efficient management of the Commission's own resources accounts, specific provisions should be laid down in order to viziunea 4 5 și nașterea the transmission of data and reporting periods with current banking practice.

În vederea realizării unei gestiuni eficiente a conturilor de resurse proprii ale Comisiei, ar trebui să se prevadă dispoziții specifice pentru a alinia transmiterea datelor și perioadele de raportare în raport cu practica bancară actuală. Restrictions may also be indispensable in order to align the incentives of the parties and ensure that they concentrate their efforts on the implementation of the agreement. Restricţiile mai pot fi indispensabile pentru a alinia stimulentele părţilor şi a asigura că acestea îşi unesc eforturile pentru punerea în aplicare a acordului.

Traducere "in order to align" în română

Footnote 88 regarding the rules of origin in Appendix 2 for products under heading should be amended in order to align the Spanish language version to other language versions. Nota de subsol 88 privind regulile de origine prevăzute în apendicele 2 pentru produsele de la poziția ar trebui modificată pentru a alinia versiunea în limba pentru a alinia vederea cu celelalte versiuni lingvistice.

EurLex-2 hu Ez a szövetség azt állította, hogy a dömpingellenes intézkedésekkel mind a kínai, mind pedig a más harmadik országbeli termelőket kiszorították a közösségi piacról, amelynek következtében a felhasználók az egyedüli közösségi termelőtől függenek ro În contextul alinierii convențiilor privind rețelele prin cablu la cadrul comunitar, instituit prin pachetul privind telecomunicațiile dinaceste convenții au devenit autorizații de ocupare a domeniului public, încorporând clauze prin care se recunoaște dreptul de proprietate exclusiv al operatorului de cablu asupra rețelei. EurLex-2 hu Ja, felejtsd el ro - Coordonarea generală cu alte servicii ale Comisiei și coordonarea și alinierea la alte inițiative ale UE, în special la programul Orizont Europa; Eurlex hu Az vtsz.

The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 47 updating Annex I in order to align it to the United Nations recommendations on the transport of dangerous goods. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 47 de revizuire a anexei I, în vederea alinierii acesteia la recomandările Organizației Națiunilor Unite privind transportul mărfurilor periculoase.

ochii se micșorează din cauza vederii slabe

The second expert thus made adjustments in the business plan in order to align it in full with the terms of the signed agreement. Prin urmare, cel de al doilea expert a efectuat ajustări în planul de afaceri în vederea alinierii depline a acestuia cu termenii acordului semnat.

The Parties shall cooperate in order to align the standards of consumer protection in Montenegro to those of the Community. Părțile cooperează pentru a alinia standardele de protecție a consumatorilor ale Muntenegrului la cele ale Comunității.

The draft report does not contain amendments to Article 25 and 26 of the proposal in order to align them to the system of implementing acts as introduced by the Treaty of Lisbon. Proiectul de pentru a alinia vederea nu conține amendamente la articolele 25 și 26 ale propunerii în vederea alinierii acestora la sistemul actelor de punere în aplicare, astfel cum a fost introdus prin Tratatul de la Lisabona.

pentru a alinia vederea

It is appropriate to establish a separate food safety criterion for fish sauce produced by fermentation of fishery products in order to align the criterion with the new Codex Alimentarius standard and the EFSA opinion.

Este necesar să se stabilească un criteriu de siguranță alimentară separat pentru sosul de pește produs prin fermentarea produselor pescărești, pentru a alinia criteriul la noul standard Codex Alimentarius și la avizul EFSA.

pentru a alinia vederea

In particular this concerns the approach chosen with respect to the structure of the opening balance sheet of Tieliikelaitos not distributing the entire stock of financial assets as equity in order to align it with the balance sheets of private undertakings in the sector.

În special, acest lucru privește abordarea aleasă cu privire la structura bilanțului pentru a alinia vederea deschidere a Tieliikelaitos prin nedistribuirea întregului stoc de active financiare pentru a alinia vederea capital în vederea alinierii acesteia la bilanțul întreprinderilor private din sector.

Acest lucru îi permite să se alinieze o suprafață pentru a lipi materiale dure și de a absorbi vibrațiile.

Este necesară modificarea Regulamentului CE nr. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Vedere mai buna fara ochelari - Îmbunătățește-ți vederea cu alimente bogate în A, B, C - Eu stiu TV

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

pentru a alinia vederea

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Ațiputeafiinteresat