Lipsa de claritate,

DECIZIE 29/10/ - Portal Legislativ

lipsa de claritate restabilirea vederii vladikavkaz

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra concluziilor scrise depuse la dosar de către Ovidiu Mazilu și Gabriela Mazilu, prin care se solicită admiterea excepției.

Arată că lipsa de claritate excepției a depus o cerere prin care solicită conexarea la cauza de față a Dosarului nr.

De ce cookie-uri?

De asemenea, învederează că partea Gabriela Mazilu a solicitat ca judecarea cauzei să se realizeze la prezentul termen și să fie reprezentată de un avocat. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca devenită inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate, având în vedere că prin Decizia nr.

Lectia 4 - Elimina lipsa de claritate, frustrarea și ingrijorarea

Prin Încheierea din 7 iuniepronunțată în Dosarul nr. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia apreciază că textul criticat nu respectă exigențele constituționale referitoare la calitatea legii, fiind contrare prevederilor art. Or, această măsură are cu un grad ridicat de intruziune în viața privată a persoanelor, iar prin modul de redactare a textului nu se asigură standardul constituțional de protecție a drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor prevăzute prin art.

Lipsa de claritate a dispoziției criticate determină posibilitatea aplicării acesteia lipsa de claritate mod aleatoriu și, implicit, a încălcării într-un mod abuziv a unora dintre drepturile fundamentale.

În continuare face referire la jurisprudența Curții Constituționale, de exemplu, Decizia nr. Se face referire la Decizia Curții Constituționale nr. În continuare, făcând referire la dispozițiile Legii nr. Așa fiind, apreciază că dispozițiile criticate sunt lipsite de claritate, precizie și previzibilitate, contravenind dispozițiilor art. Totodată, imprecizia și lipsa de claritate și previzibilitate a textelor determină și încălcarea prevederilor constituționale ale art.

lipsa de claritate

Tribunalul Bacău - Secția penală apreciază că sintagma criticată, cuprinsă în art. Legea nr. Nicio lege nu trebuie să se piardă în amănunte, nu trebuie să cuprindă liste exhaustive, pentru a evita o rigiditate excesivă și a se putea adapta la multitudinea de situații. Invocă jurisprudența Curții Zi de vedere a Drepturilor Omului, potrivit căreia interpretarea și aplicarea legii depind de practica judiciară a se vedea, Cauza Kokkinakis împotriva Greciei, paragraful 40, și Cauza Cantoni împotriva Franței, paragraful Mai mult, la art.

Potrivit prevederilor art. Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

lipsa de claritate

CURTEA,examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituțieiprecum lipsa de claritate Legea nr. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art.

În ceea ce privește obiectul excepției de neconstituționalitate, Curtea constată că, deși a fost sesizată în prezenta cauză cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. Orice alte înregistrări pot constitui mijloace de probă dacă nu sunt interzise de lege.

Traducere "lipsa de claritate" în franceză

Autorul excepției de neconstituționalitate susține că textul criticat contravine prevederilor constituționale cuprinse în art. De asemenea, sunt invocate prevederile art.

hipermetropia este cea mai bună rețetă îmbunătățirea vederii acasă

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că, prin Decizia nr. În esență, Curtea a reținut că, în principiu, legiuitorul are libertatea de a reglementa categoria mijloacelor de probă, includerea sau excluderea anumitor elemente din această categorie. Cu toate acestea, orice reglementare în domeniu trebuie să fie realizată cu respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale incidente.

lipsa de claritate

Astfel, deși legiuitorul se bucură de o marjă de apreciere destul de întinsă, având în vedere că acesta se află într-o poziție care îi permite să aprecieze, în funcție de o serie de criterii, necesitatea unei anumite politici penale, această competență nu este absolută în sensul excluderii exercitării controlului de constituționalitate asupra lipsa de claritate adoptate. Trebuie plecat de la premisa că includerea unui element în categoria mijloacelor de probă trebuie însoțită de garanțiile necesare respectării drepturilor și libertăților fundamentale.

În materia analizată, reglementarea garanțiilor specifice se circumscriu legiferării unei proceduri clare și efective care să permită analiza legalității mijlocului de probă și a procedeului probatoriu prin care au fost obținute înregistrările. Lipsa de claritate unei astfel de proceduri determină, în fapt, lipsa garanțiilor specifice și, implicit, neconstituționalitatea includerii anumitor elemente în categoria mijloacelor de probă.

  1. DECIZIE 29/10/ - Portal Legislativ
  2. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.
  3. lipsa de claritate - Traducere în italiană - exemple în română | Reverso Context
  4. Lipsa de claritate și predictibilitate a normei penale ce incriminează frauda informatică

Curtea a reținut, de exemplu, că, în lipsa unui cadru legislativ clar și coerent în materia mijloacelor de probă [ Astfel, în materie penală, întregul sistem de obținere a probelor vizează constatarea apă de mare și viziune sau inexistenței acuzației în materie penală, inclusiv garanțiile procesuale intrinseci acestuia, drept care legiuitorul are obligația constituțională de a reglementa în mod coerent și unitar maniera de obținere a acestora pentru a nu leza securitatea juridică a persoanei Decizia nr.

Totodată, pentru a stabili dacă procedura în ansamblu lipsa de claritate fost echitabilă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut că este necesar să se determine dacă a fost respectat dreptul la apărare. În special, trebuie verificat dacă reclamantul a avut posibilitatea de a contesta lipsa de claritate probelor și de a se opune folosirii acestora. Totodată, trebuie să se ia în considerare calitatea probelor, inclusiv să se clarifice dacă circumstanțele în care lipsa de claritate fost obținute aruncă îndoiala asupra credibilității sau exactității lor a se vedea, Hotărârea din 10 martiepronunțată în Cauza Bykov împotriva Rusiei, paragrafele Faptul că legiuitorul nu a reglementat, cu respectarea cerințelor de claritate și previzibilitate, procedura verificării legalității mijloacelor de probă obținute potrivit Legii nr.

Având în vedere că, potrivit art.

Liga Natională de Baschet Masculin

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. Definitivă și general obligatorie. Pronunțată în ședința din data de 26 mai Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www. Copyright © - Ministerul Justiției. Toate drepturile rezervate.

viziune 0 7 normală

Ațiputeafiinteresat